Aylık arşivler: Kasım 2012

TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI İLE İLGİLİ TEST SORULARI

TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI İLE İLGİLİ TEST SORULARI 

1- Aşağıdaki eserlerden hangisi Tanzimat dönemine ait seğildir?

A) Vatan yahut Silistre
B) Şiir Ve İnşa
C) Yeşil Gece
D) Araba Sevdası
E) Şair Evlenmesi

2- Sanat alanında “eski kalıplar içinde yeni kavramların ortaya konması” düşüncesi aşağıdaki edebiyat dönemlerinin hangisinde görülmüştür?
A) I. Yeni
B) Tanzimat Dönemi Edebiyatı
C) Servet-i Fünun edebiyatı
D) Fecr-i Âti edebiyatı
E) Milli Edebiyat

3- Tanzimat Dönemi Edebiyatı, siyasal Tanzimat’ın ilanından yirmi bir yıl sonra ….., ….. ile …..   ……  gazetesini çıkarması ile başlamış ve 1895 yılına kadar sürmüştür.
Bu parçadaki boş yerlere hangisi getirilmelidir?
A) 1870’te-Şinasi-Ahmet Mithat’ın-Diyojen
B) 1840’ta-Mustafa Reşit Paşa-Şinasi’nin-Takvim-i Vekayi
C)1862de-Namık Kemal-Ahmet Mithat’ın-İbret
D) 1839’da-Şemsettin Sami-Yusuf Kamil Paşa’nın-Ceride-i Havadis
E) 1860’ta-Şinasi-Agah Efendi’nin-Tercüman-ı Ahval

4- Tanzimat Dönemi Edebiyatının asıl büyük yenilikçisidir.Şiirlerinde yaygın olarak kullandığı tema aşk ve doğadır. “Sahra”da Batıya yönelik şiirimizin ilk doğa betimlemelerini örnekler. “Ölü, Hacle” şiirlerinde hep ölüm temasını işlemiştir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı kimdir?
A) Abdülhak Hamit Tarhan
B) Namık Kemal
C) Ziya Paşa
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Samipaşazade Sezai

5- Namık Kemal, hemen her türde eser vermiştir; ancak öykü türünde hiç kalem oynatmamıştır.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’e ait olamaz?
A) Vatan Yahut Silistre
B) Küçük Şeyler
C) Kanije
D) Tahrib-i Harabat
E) İntibah

6- Genellikle öğretii, eğitici konularda şiirler yazdı. Divan şiirinin nazım biçimleri ile yeni düşünceler üretmeye çalıştı. Şiirlerinin içerisinde en önemlisi “Terkib-i Bent”tir. Bu şiirde toplumsal ve siyasal bazı kavramları yermektedir.Düzyazı olarak en önemli makalesi “Şiir ve İnşa”dır. 
Bu parçada sözü edilen sanatçı hangisidir?
A)Abdülhak Hamit Tarhan
B) Namık Kemal
C) Ziya Paşa
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Recaizade Mahmut Ekrem

7- Aşağıdaki bilgilerden hangisi Tanzimat Devri Türk Edebiyatının birinci dönem edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Toplum için sanat anlayışı benimsenmiştir.
B) Dilde sadeleşme çabaları görülmektedir
C) lasisizm ve romantizmin etkisi görülür.
D) Kafiye göz için değil kulak içindir.
E) eserlerde vatan, millet, hürriyet, eşitlik konuları ele alınmıştır.

Cevaplar: 1-C 2-B 3-E 4-A 5-B 6-C 7-D

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı konu anlatımı için tıklayınız… 

Mısır'ın Ölüler Kitabı

Mısır halkının böylesine büyük ve görkemli bir uygarlık yaratmış olmasının temeli, bütün bu süre boyunca asla vazgeçmedikleri derin ruhsal felsefelerinde ve değeri ölçülemez kadim metinlerinde yatmaktadır. Asırlar boyunca dünyevi ya da göksel her türlü öğretinin temelini oluşturacak kadar sağlam ve köklü temeller üzerinden yükselmiş olan Mısır felsefesi, özellikle ölüm ve ötesiyle çok ilgilenmiş, Mısır halkı bunu ölüler için yaptıkları tapınaklarda, anıtlarda ve mezarlarda, törenlerinde ve 21. yüzyılın başlarında bile hâlâ çözülememiş olan mumyalama tekniklerinde açıkça göstermiştir. Sözünü ettiğimiz kadim metinlerin en önemlisi, Mısır’ın Ölüler Kitabı’dır. Çünkü bu metin, antik Mısır’daki yaşam tarzının temellerini olduğu gibi yansıtmaktadır. http://www.mediafire.com/?syac9dx38eqafoe